Palvelun käyttöehdot ja Aineiston julkaisuehdot

Rekisteriseloste
Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Polarlehdet Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Palveluntarjoajan tuottamia tai ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia ovat kaikki tässä portaalin päävalikon liukuvalikossa mainitut sekä matka24.com, kanaria24.comi ja suomi1.fi –portaalit samoin kuin muut Palveluntarjoajan kulloinkin verkossa tarjoamat palvelut (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä Palvelu).
Rekisteröityessään Palveluun Asiakas on hyväksynyt ehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä. Tällöin Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille syntyy näiden käyttöehtojen mukainen sopimus. Asiakas on jokainen yksityishenkilö, joka on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi. Asiakas on rekisteröitynyt, kun Palveluntarjoaja on myöntänyt Asiakkaalle salasanan. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, Palvelun sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Palvelussa voi olla sekä maksuttomia että maksullisia osia. Palveluntarjoajalla on oikeus ratkaista, keitä Palvelun käyttäjiä pidetään yksityishenkilöinä ja mitä jätettyjä ilmoituksia yksityisinä ilmoituksina.

Asiakas saa oikeuden Palvelun käyttöön rekisteröityessään käyttäjäksi ja saadessaan käyttäjätunnuksen. Rekisteröityä voi ainoastaan luonnollinen henkilö. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä. Asiakas vastaa kaikesta salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Asiakas vastaa kaikesta sivuille tuottamastaan aiheistosta samalla vastuulla kuin on julkaisijan päätoimittajan vastuu. Asiakas on vastuussa salasanan salassapidosta.

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai palvelun välityksellä Asiakkaalle. Muutokset tulevat voimaan heti. Asiakas on velvollinen tarkistamaan mahdollisesti muutetut ehdot tältä Palvelun käyttöehdot sivustolta.

4.1 » Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelussa materiaalia, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.

4.2 » Asiakkaalla ei ole oikeutta, ilman Palveluntarjoajan suostumusta, lähettää tai välittää Palvelussa mainos-, markkinointi- tai ilmoitusmateriaalia. Asiakas vastaa siitä, että hänen Palvelussa myytäväksi, lainattavaksi, vuokrattavaksi tms. tarjoamansa tavarat ja palvelut eivät ole lain tai hyvän tavan vastaisia ja että hänellä on oikeus mainittuun toimintaan.

4.3 » Palveluntarjoajalla on oikeus estää luvattoman aineiston julkaisu Palvelussa tai poistaa sellainen aineisto Palvelusta. Asiakas vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.
Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

4.4 » Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Asiakas voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää kaupallista materiaalia. Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Asiakkaan aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Asiakas ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan kaikista Palveluun tallettamaansa materiaaliin liittyvistä riitaisuuksista. Asiakas myöntää Palvelun tarjoajalle ja muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille oikeuden editoida, kopioida, julkaista ja levittää materiaalia, jonka Asiakas on Palvelussa tuonut saataville.

4.5 » Asiakas vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kuten puhelumaksuista.
Asiakas on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen tai lain vastaisesta käytöstä aiheuttamansa vahingot.

4.6 » Palveluntarjoajan vastuun rajoitukset: Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa kaupan pidettävien tai välittävien tuotteiden ja palvelusten virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa käytössä olevien mielipide- ja keskustelupalstojen sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa ja muuttaa tai poistaa palstoilla esitettävien kirjoitusten sisältöä. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus muuttaa jätettyjen ilmoitusten otsikointia sekä oikeus olla julkaisematta kuvia, jotka ovat sen käsityksen mukaan asiaankuulumattomia tai epäasiallisia. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään Palvelun yhteydessä olevien tai Palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.
Palveluntarjoaja kehittää Palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palveluntarjoajalla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen. Lopettamisesta ilmoitetaan Palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista.

4.7 » Palvelun käytettävyys: Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi Asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

4.8 » Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

4.9 » Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Asiakkaasta johtuvista syistä vähintään kolmeksi (3) vuorokaudeksi, pidentää Palveluntarjoaja Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Asiakas reklamoi toimintahäiriöstä Palveluntarjoajalle, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Palveluntarjoaja on ilmoittanut Asiakkaalle ennakkoon tai kysymyksessä on ns force majeur tilanne. Muuta korvausta tai hyvitystä ei Asiakkaalla ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

4.10 » Asiakkaan Palveluun laittama aineistoon on Palveluntarjoajalla kaikki oikeudet käyttää materiaalia ja ne säilytetään Palvelussa Palveluntarjoajan päättämän ajan, maksullisen aineiston kyseessä ollen maksetun ajan.

4.11 » Irtisanominen: Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään heti toisen osapuolen saatua tiedon irtisanomisesta. Irtisanominen päättää Asiakkaan oikeuden käyttää Palvelua. Asiakas vastaa kaikista hänelle tämän sopimuksen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka.

4.12 » Riitojen ratkaisu: Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Rovaniemen käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Koska Palvelu on markkinointirahoitteinen palvelu, on sen jatkumisen edellytyksenä markkinointipohjainen viestintä. Asiakkaalle voidaan esittää kaupallista viestintää ja tietoa Palvelusta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista, Palvelun päättymisestä, sen uusimisesta sekä Palveluun läheisesti liittyvistä muista palvelutuotteista itse palvelun sivustossa ja sähköpostissa taikka muuten. Rekisteröinnin yhteydessä Asiakkaalla on mahdollisuus valita, haluaako hän sallia vai ei suoramarkkinointikirjeiden vastaanottamisen sähköpostiosoitteeseensa. Palveluntarjoajalla on oikeus seurata käyttäjien Internet- käyttäytymistä Palvelun sisällä sekä hyödyntää saatuja tutkimustuloksia. Tutkimukset toteutetaan aina kuitenkin siten, että kenenkään yksittäisen käyttäjän tuloksia ei seurata tai julkaista. Palveluntarjoaja voi hyödyntää Asiakkaan antamia tietoja markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan luovuta Asiakkaan antamia tietoja itsestään kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan nimenomaista lupaa.

Palveluntarjoaja avustaa tarvittaessa poliisia ja muita viranomaisia samoin kuin vakuutusyhtiöitä ja näiden yhteistyökumppaneita mahdollisten väärinkäytösten selvittämisessä luovuttamalla näille tarvittaessa yksittäisen ilmoituksen jättäneen Asiakkaan IP-osoitteen tai muut tiedot.
Julkaisuehdot:

Nämä julkaisuehdot koskevat kaikkia Polarlehdet Oy:n hallinnoimia, itse hallitsemia tai toisen hallinnoimaksi luovutettuja edellä mainitun yhtiön varaamia portaaleja (esimerkiksi www,matka24.com, www.kanaria24.com, www.rovaniemi24.com, www.lappi24.com jne) ja niissä julkaistavaa teksti-, kuva-, taulukko- tai muuta materiaalia, joka on luovutettu portaalin käyttöön maksullisena (esimerkiksi ostetut, jutut, kuvat tai muu materiaali) tai maksuttomana (esimerkiksi keskustelut, oma juttu tai kaikki muu) materiaalina.

Kirjoittaja, kuvaaja tai materiaalin toimittaja vastaa siitä, että hänellä on aineistoon täydet oikeudet ja, että julkaistava aineisto on laillisesti julkaistavissa, se ei loukkaa ketään millään tavoin, ja vastaa hän mahdollisista vahingonkorvauksista, mikäli kolmannella osapuolella on tämän suhteen vaatimuksia.

Ostetuksi tai luovutetuksi materiaaliksi katsotaan kaikki materiaali mukaan lukien esimerkiksi jutut ja/ tai kuvat sekä aineistoon mahdollisesti liittyvät kartat, piirrokset ja muu materiaali.
Nämä julkaisuehdot hyväksyessään kirjoittaja, kuvaaja tai vastaava taho luovuttaa tällä sopimuksella kaikki oikeudet sopimuksessa määritettyyn juttuun ja/ tai kuviin sekä muuhun materiaaliin sovitun kosvauksen mukaisesti tai korvauksetta. Luovutettu materiaali on Polarlehdet Oy:n tai aikaisemmin määriteltyjen portaalien vapaassa käytössä sisältäen kaikki oikeudet juttukokonaisuuteen ja on julkaistavissa ilman erillistä sopimusta kerran tai ilman rajoituksia useamman kerran sekä omissa julkaisuissa että Polarlehdet Oy:n kanssa mahdollisesti yhteistyössä toimivissa printti- ja/ tai sähköisissä medioissa.

Maksullisen aineiston hankinnassa sovittu ostohinta sisältää kaikki oikeudet sekä jutun ja kuvien julkaisemisen rajoittamattoman julkaisukerran omassa tai yhteistyömediassa ilman muita erillisiä korvauksia. Myyjän ollessa arvonlisäverovelvollinen, kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintaan.

Hankitun materiaalin ollessa maksullista Polarlehdet Oy tai tässä sopimuksessa aikaisemmin määritelty portaali suorittaa ostohinnan seuraavan kuukauden 1. arkipäivänä edellyttäen, että aineiston toimituksen suhteen velvoitteet on täytetty maksukuukautta edeltävän kuukauden 20. päivään mennessä.

Toimituksella on täydet oikeudet tekijänoikeuksia loukkaamatta käsitellä materiaalia haluttavaan muotoon tai olla syytä ilmoittamatta julkaisematta toimitettua materiaalia.

Kirjoittaja, kuvaaja tai vastaava taho on Palvelun käyttöehdot ja Aineiston julkaisuehdot hyväksyessään sitoutunut noudattamaan näitä ehtoja.

 

Tietosuojalauseke
24.5.2018

Polarlehdet Oy (matka24.com, Travel Rovaniemi, Travel Lapland, Santa24, www.rovaniemi24.com) ovat sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Polarlehdet Oy pitää rekisteriä keräämistään henkilötiedoista. Toivomme asiakkaiden tutustuvan lausekkeeseen ja mikäli asiakas käyttää palveluitamme, asiakas hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot.

Tietosuojalausekkeen sisältö
1. Henkilötiedot ja niiden kerääminen, käyttö ja käsittelyperusteet
2. Evästeet ja muut käytetyt tekniikat verkkopalveluissa ja sovelluksissa
3. Tietojen luovutukset ja siirrot
4. Tietoturva
5. Oikeuksien käyttäminen
6. Rekisterinpitäjän ja valvontaviranomaisen yhteystiedot
7. Lausekkeen päivitykset

1 Henkilötiedot ja niiden kerääminen, käyttö ja käsittelyperusteet

1.1 Henkilötietojen kerääminen
Henkilötietoa kerätään ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Tietoja kerätessä pakollisia tietoja ovat vain ne jotka ovat palveluiden käytön edellytys, osan tiedoista käyttäjä voi antaa niin halutessaan. Tiettyjen Polarlehdet Oy:n tarjoamien verkkopalveluiden käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.

Henkilötietoja voidaan kerätä seuraavista lähteistä:
• Asiakkaalta puhelimitse, postitse, internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla asiakassuhteen aikana saadut tiedot.
• Asiakkaalta muussa yhteydessä saadut tiedot: lahjatilaus, kilpailu-, äänestysvastaus tai muu vastaava.
• Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla saadut tiedot.
• VTJ/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä tai julkisista lähteistä saadut tiedot tai niiden avulla päivitetyt tiedot.

1.2 Kerätyt henkilötiedot ja niiden käyttötarkoitus
Polarlehdet Oy:n keräämiä henkilötietoja voivat olla:
• Yhteystiedot (asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti- ym. yhteystiedot, henkilötunnus luottokaupassa, kieli, muu tunnistetieto).
• Verkkopalvelun rekisteröitymis- ja verkkoasioinnin tapahtumatiedot (esim. käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus tai verkkotapahtuma).
• Syntymävuosi, sukupuoli tai muut asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot.
• Asiakassuhdetta koskevat tiedot ja tapahtumat, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot, kontakti- ja tarjoustiedot.
• Titteli, ammatti, työnantajan nimi ja yhteystiedot.
• Valittu maksutapa ja maksuvälineiden yksilöintitiedot.
• Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot.
• Verkkopalvelun käyttöön ja kehittämiseen liittyvät tiedot (IP-osoite, tiedot selaimesta, käyttöjärjestelmä, kirjautumisajankohta, sijainti)
• Verkkosivustoille jätetyt kommentit ja palautteet
• Ostohistoria
• Markkinointilupatiedot
• Mahdolliset muut luvat ja suostumukset
• Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
Kerättyjä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, hoitamiseen ja tiedottamiseen, tunnistautumiseen verkkopalveluissa, palvelun toteuttamiseen, asiakastapahtumien tallentamiseen, asiakaspalveluun ja liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin, analysointiin ja tilastointiin, tutkimustoimintaan sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Kerättyjen tietojen pohjalta pyritään helpottamaan asiointia, nopeuttamaan palveluita, parantamaan palveluiden käytettävyyttä ja tarjoamaan asiakkaita kiinnostavia sisältöjä eri kanavissa.
Palveluiden käytöstä voidaan myös johtaa tietoja esimerkiksi analytiikan avulla. Havainnoiduista tiedoista voidaan päätellä esimerkiksi käyttäjän mahdollisia kiinnostuksen kohteita ja segmentoida käyttäjän tietynlaisten käyttäjien ryhmään. Tietoja käytetään tilastointiin ja analysointiin, palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä sisältöjen, mainonnan ja markkinointiviestien räätälöintiin.

1.3 Käsittelyperusteet
Yritys käsittelee henkilötietoja perustuen seuraaviin laillisiin käsittelyperusteisiin:
• Sopimukseen, joka tarkoittaa käyttäjän tilaaman tuotteen tai palvelun tuottamista sekä toimitusta. Sopimus syntyy esimerkiksi lehden tilauksen yhteydessä.
• Suostumukseen eli evästeiden, kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä kerättyyn henkilötietoon. Myös osa markkinoinnista voi perustua suostumukseen.
• Oikeutettuun etuun, jolloin asiakassuhteeseen perustuen voidaan hoitaa asiakaspalvelua, kehittää toimintaa sekä tehdä markkinointia. Esimerkiksi verkkopalveluita kehitetään käyttäjäystävällisemmiksi verkkoanalytiikan avulla.
• Lakisääteiseen velvoitteeseen, kuten kirjanpitolainsäädäntöön. Laki velvoittaa siis tiettyyn säilytysaikaan, jota ei voi ohittaa.

1.4 Säilytysaika
Säilytysaika määräytyy käyttötarkoituksen mukaan eli säilytämme tietoja niin kauan kun se on tarpeen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja käsitellään asiakassuhteen ajan ja 48 kuukautta viimeisestä ostoksesta, tilauksen päättymisestä tai viimeisimmästä digitaalisen tilin kirjautumisesta (oikeutettuun etuun perustuen), jotta asiakkaalle voidaan tarjota markkinointia, mahdollistaa uudelleentilauksen helpommin sekä vastata reklamaatioihin ja kehittää palveluita. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään niin kauan, kun asiakkaan suostumus on voimassa ja tiedot ovat muuten ajantasaiset. Asetettaessa markkinointikielto, säilytetään tiedot kielloista ja yhteystiedoista, jotta kiellon noudattaminen voidaan varmistaa. Rekisteröity voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan, esimerkiksi pyytää tietojensa poistamista, alla tarkemmin kuvatuin tavoin.
Lakisääteisten velvollisuuksien takia joitain tietoja tulee säilyttää kauemmin kuin 48 kuukauden ajan. Lähtökohtaisesti esimerkiksi kirjanpitoon liittyviä tietoja on säilytettävä 7 vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

2. Evästeet ja muut käytetyt tekniikat verkkopalveluissa ja sovelluksissa

Polarlehdet Oy ja valitut yhteistyökumppanit keräävät käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Tällä tavalla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, ja näin voidaan palveluja kehittää edelleen käyttäjäystävällisemmiksi.
Eväste on tiedosto, joka tallennetaan käyttäjän selaimeen. Evästeiden käyttöön perustuvat tekniikat muun muassa mahdollistavat sen, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia ja salasanoja joka kerta uudelleen. Evästetiedosto sisältää nimettömän tunnistetiedon, jota käytetään palveluissa ja sovelluksissa selainten yksilöintiin ja palvelujen käytön seurantaan. Palveluiden käytöstä kerättyä tietoa käytetään myös kohdennetun mainonnan tai personoitujen sisältöjen tuottamiseen. Sovelluksissa käytössä on evästettä vastaava laitekohtainen mobiilitunniste.
Evästeet voivat säilyä käyttäjän koneella siihen saakka, kunnes ne poistetaan. Käytössä on myös istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat käyttäjän vierailun (eli istunnon) päätyttyä.
Evästeet voidaan jakaa käyttötarkoituksensa perusteella eri tyyppeihin:
• Toiminnallisten evästeiden avulla mahdollistetaan kävijän kirjautuminen, verkkokaupan toiminnot ja varmistetaan verkkoliikenteen ajantasainen seuranta. Näillä pakollisilla evästeillä varmistetaan sivuston toiminta suunnitellulla tavalla sekä pyritään tunnistamaan ja korjaamaan mahdolliset virhetilanteet niiden kautta kerättyjen tietojen perusteella. Näiden evästeiden avulla myös varmistetaan, että käyttäjä pääsee lukemaan tilauksensa mukaisia sisältöjä sivustolla.
• Analytiikan ja tuotekehityksen evästeiden avulla kehitetään verkkopalvelujen käyttäjäkokemusta ja pyritään parantamaan eri toimintoja sujuvammiksi. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi eri sivustojen kävijämäärien, nopeuden, käyttötiheyden sekä uusien ja palaavien kävijöiden suhteen seurantaan.
• Mainonnan toimivuuden kannalta tärkeät evästeet auttavat kohdentamaan sivuston käyttäjille heitä kiinnostavaa mainontaa. Evästeitä käytetään myös raportointitarkoituksiin mainonnan tavoittavuuden todentamiseksi vertailukelpoisten mittareiden, kuten näyttömäärien ja klikkausten avulla. Mainontaa voidaan kohdentaa selainkäytön perusteella myös kolmansien osapuolten, kuten mainostajien ja mainosverkostojen asettamien evästeiden avulla.
• Sosiaalisen median evästeet. Sivustoilla voidaan käyttää niin sanottuja yhteisöliitännäisiä, joiden avulla käyttäjä voi esimerkiksi jakaa valitsemaansa sisältöä sosiaalisen median palveluihin. Facebook, Twitter, Google, Instagram, WhatsApp ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoa omien, kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojensa mukaisesti.
Polarlehdet Oy käyttää JavaScriptiä mainonnan estämiseen tarkoitettujen lisäosien käytön havaitsemiseen verkkoselaimissa. Sitä käytetään yleisesti myös verkkosivujen lähdekoodissa. Mainonnan estämisen havainnointiin tarkoitettu JavaScript-koodi jäljittelee mainosta ja vahvistaa, että se näytetään käyttäjän laitteella. Mitään tietoja ei tallenneta käyttäjien laitteille eikä henkilökohtaisia tietoja käsitellä. Jos käyttäjä käyttää mainonnanesto-ohjelmaa, häneen saatetaan olla yhteydessä mainonnanestoa koskien ja/tai muokata hänelle tarjottavaa sisältöä.

2.1 Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet
Kävijällä on mahdollisuus tutustua evästeasetuksiin, kun he saapuvat sivustolle ensimmäisen kerran. Tutustuttuaan sivuston asettamiin evästeisiin kävijät voivat hyväksyä ja muokata evästeasetuksia. Sovelluksen käyttäjälle kerrotaan vastaavista käyttöehdoista kirjautumisen yhteydessä.
Evästeitä koskevat asetukset ovat aina selainkohtaisia. Evästeasetukset on tästä syystä hyväksyttävä ja muokattava jokaisessa käytetyssä selaimessa. Käyttäjä voi kokonaan estää evästeiden ja mobiilitunnisteiden käytön kieltämällä haluamansa evästeet selaimen asetuksista ja nollaamalla mobiilitunnisteen päätelaitteen asetuksista, mutta tämä voi estää sivustoa ja sovellusta toimimasta suunnitellulla tavalla. Kävijä voi aina halutessaan muokata evästeasetuksiaan.

3 Tietojen luovutukset ja siirrot
Lähtökohtaisesti yksilöiviä henkilötietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa seuraavissa tapauksissa:
• Verkkopankki- ja luottokorttimaksua käyttäessä maksupalveluntarjoajalle luovutetaan asiakkaan nimi ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, sähköposti ja katuosoite).
• Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, kuten perintätapauksissa.
• Polarlehdet Oy voi luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten vuoksi käyttäjän henkilötietoja voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen.
• Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
• Mikäli yrityksessä tapahtuu yritysjärjestelyitä, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille.
Tietojen käsittelyssä käytämme alihankkijoita, joiden kanssa on solmittu kirjallinen tietojenkäsittelysopimus. Näin varmistetaan, että alihankkija käsittelee henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.
Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle, henkilötietojen riittävästä suojasta huolehditaan. Keinona on muun muassa Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet. Siirto voi myös perustua käyttäjän antamaan suostumukseen.

4 Tietoturva
Polarlehdet Oy järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö.
Henkilötietoja käsittelevät vain ne Polarlehdet Oy:n Keskisuomalaisen tai ulkoisten alihankkijoiden toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on käyttöoikeus, tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat henkilötietojen käsittelyyn. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käyttäjistä muodostuu käyttäjäloki.
Yhtiössä on järjestetty asianmukaiset tietoturvaratkaisut sekä kulunvalvonta. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa ja ne tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.
Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

5 Oikeuksien käyttäminen
Rekisteröidyllä on useita vaikutusmahdollisuuksia tietojenkäsittelyyn liittyen:

Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto mitä tietoja hänestä käsitellään. Tarkastaminen tapahtuu osittain verkkopalvelussa, josta voi tarkastella verkkopalveluun liittyviä asiakastietoja ja osaa tilaustietoja. Mikäli rekisteröity haluaa laajempia tietoja, voi rekisteröity osoittaa kirjallisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.
Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista. Mikäli tietojen oikaiseminen Mediatilin kautta ei ole mahdollista, asiakkaan kannattaa ottaa yhteyttä asiakaspalveluun tietojen korjaamiseksi.
Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta (esim. kirjanpitolainsäädäntöön perustuva). Tietojen poistaminen tapahtuu aina asiakaspalvelun kautta, koska pyynnöt käsitellään yksitellen.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli käsittely perustuu yllä kuvatuin tavoin oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustamista koskeva pyyntö on osoitettava asiakaspalveluun.
Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa edellyttäen, että kyse on tiedoista, jotka rekisteröity on antanut.
Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruminen tapahtuu kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjälle asiakaspalvelun kautta.
Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle.

6 Rekisterinpitäjän ja valvontaviranomaisen yhteystiedot
Kysymyksissä tai ongelmatilanteissa ota yhteyttä lähimpään asiakaspalveluun.
Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Polarlehdet Oy
Asiakaspalvelu-Tietosuojapyynnöt
Katajaranta 24
96400 Rovaniemi
Puh: 0400 690533

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 HELSINKI
Postiosoite: PL 800 00521 HELSINKI
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

7 Lausekkeen päivitykset

Lauseketta päivitetään tarvittaessa. Suurista muutoksista asiakkaita tiedotetaan sähköpostilla ja verkkopalveluissa.
Lauseke on päivitetty viimeksi 25.5.2018
Suurimmat muutokset aiempaan versioon verrattuna:

uudistettu vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia

rekisteriselosteet sulautettu tietosuojaselosteeseen

rekisteröityjen oikeuksien käyttäminen

evästetyökalu

Versiohistoria

Rekisteriseloste
Rekisterin pitäjä:
Polarlehdet Oy
Katajaranta 24
96400 Rovaniemi
Sähköposti: tilaukset (ät) matkalehti.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jorma Aula
Katajaranta 24
96400 Rovaniemi
Puhelin: +358 400 690533
Sähköposti: jorma.aula(ät)matka24.com

Rekisterin nimi
Matka24.com verkkopalvelun asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
– Asiakassuhteiden hoito (henkilötietolain 8 §) / suoramarkkinointi rekisteröidyn suostumuksella

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaista seuraavia tietoja:
– yhteystiedot (nimi, yritys/yhdistys, postiosoite, puhelin, sähköposti)
– tunnistustiedot (käyttäjätunnus ja salasana)
– lupatiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot.
Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan tarvittaessa poistaa mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Polarlehdet Oy
07.04.2015

Rovaniemi24
Share This